Program, software, contabilitate, salarii, salarizare, audit, contabil, factura, contabile, gestiune, facturi, conta, facturare, stocuri, mijloace fixe, analiza financiara, contabilitate primara, contabilitate financiare, program contabilitate, contabilitate gestiune, program facturare, online, program gestiune, evidenta contabila, soft gestiune, gestiune stocuri, program salarizare, amanet, program casa, registru casa, software casa de amanet, facturi online

Home Portofoliu Comanda on-line Articole Legislatie contabila Contact
Tel.: 0765/525051; E-mail:office@tvsoft.ro

Software financiar-contabil


Software online


Service Calculatoare

Codul Fiscal al României din 22/12/2003
- versiune actualizata la data de 01/01/2010 -
citeste tot documentul... >>> back ... 
Text actualizat la data de 01.01.2010. Actul include modificările din următoarele acte:
   - Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004
   - Rectificarea publicată în MOF nr. 112 din 06.02.2004
   - Codul de Procedură Fiscală din 2004
   - H.G. nr. 977/2004
   - O.G. nr. 94/2004
   - Legea nr. 507/2004
   - H.G. nr. 783/2004
   - O.G. nr. 83/2004
   - Legea nr. 494/2004
   - O.U.G. nr. 123/2004
   - O.U.G. nr. 138/2004
   - Legea nr. 96/2005
   - O.U.G. nr. 24/2005
   - O.U.G. nr. 30/2005
   - O.U.G. nr. 45/2005
   - Legea nr. 164/2005
   - Legea nr. 163/2005
   - Codul de procedură fiscală
   - Legea nr. 210/2005
   - Legea nr. 247/2005
   - Decizia Curţii Constituţionale nr. 568/2005
   - H.G. nr. 797/2005
   - O.U.G. nr. 203/2005
   - O.U.G. nr. 21/2006
   - O.U.G. nr. 33/2006
   - Legea nr. 317/2006
   - O.G. nr. 43/2006
   - H.G. nr. 1514/2006
   - Legea nr. 343/2006
   - Rectificarea publicată în MOF nr. 765 din 07/09/2006
   - O.U.G. nr. 110/2006
   - O.U.G. nr. 22/2007
   - H.G. nr. 667/2007
   - O.U.G. nr. 106/2007 publicată în MOF nr. 703 din 18/10/2007
   - Legea nr. 372/2007 publicată în MOF nr. 899 din 28/12/2007
   - O.U.G. nr. 155/2007 publicată în MOF nr. 884 din 21/12/2007
   - O.U.G. nr. 51/2008 publicată în MOF nr. 327 din 25/04/2008
   - O.U.G. nr. 94/2008 publicată în MOF nr. 485 din 30/06/2008
   - Ordinul nr. 1984/2008 publicată în MOF nr. 478 din 27/06/2008
   - H.G. nr. 664/2008 publicată în MOF nr. 472 din 26/06/2008
   - O.U.G. nr. 50/2008 publicată în MOF nr. 327 din 25/04/2008
   - O.U.G. nr. 91/2008 publicată în MOF nr. 480 din 30/06/2008
   - O.U.G. nr. 127/2008 publicată în MOF nr. 705 din 16/10/2008
   - O.U.G. nr. 200/2008 publicată în MOF nr. 815 din 04/12/2008
   - H.G. nr. 1697/2008 publicată în MOF nr. 873 din 23/12/2008
   - O.U.G. nr. 29/2009 publicată în MOF nr. 194 din 27/03/2009
   - O.U.G. nr. 34/2009 publicată în MOF nr. 249 din 14/04/2009
   - Rectificarea publicată în MOF nr. 254 din 16/04/2009
   - O.U.G. nr. 46/2009 publicată în MOF nr. 347 din 25/05/2009
   - H.G. nr. 960/2009 publicată în MOF nr. 587 din 24/08/2009
   - H.G. nr. 956/2009 publicată în MOF nr. 633 din 24/09/2009
   - Legea nr. 329/2009 publicată în MOF nr. 761 din 09/11/2009
   - Legea nr. 343/2009 publicată în MOF nr. 779 din 13/11/2009
   - Legea nr. 367/2009 publicată în MOF nr. 805 din 25/11/2009
   - O.U.G. nr. 109/2009 publicată în MOF nr. 689 din 13/10/2009.

    IMPORTANT!
      - În conformitate cu Nota anexei de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificată şi înlocuită de Anexa din H.G. nr. 1514/2006, prin hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007, adoptate de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, în termen de până la 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, ţinând seama de competenţa acestor autorităţi de a putea majora impozitele şi taxele locale cu până la 20%, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b)-d), potrivit prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru uşurarea calculelor se recomandă ca nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sumă fixă să fie rotunjite la leu prin adaos, fără a depăşi cota adiţională de 20%.
    ATENŢIE! - CONFORM O.U.G. NR. 138/2004, DE LA 01.01.2006 SE APLICĂ O COTĂ UNICĂ DE IMPOZITARE, DE 16% CU EXCEPŢIILE PREVĂZUTE ÎN ART. III PREZENTAT MAI JOS.
    - Potrivit art. III din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005,
     "(2) În cazul titlurilor de valoare dobândite până la data de 31 mai 2005 inclusiv, cota de impozit este de 1%, indiferent de data înstrăinării acestora.
     (3) În perioada 1 iunie 2005 - 31 decembrie 2005, intermediarii vor calcula, vor reţine şi vor vira impozitul de 1% aplicat asupra câştigurilor din transferul titlurilor de valoare dobândite şi înstrăinate în această perioadă, indiferent dacă sunt dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile sau mai mică de 365 de zile. La 31 decembrie 2005, acestor tranzacţii le este aplicabilă regula de calcul al câştigului net conform prevederilor art. 67 alin. (3) lit. e).
     (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice din investiţii şi din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, definite potrivit dispoziţiilor cap. V şi VIII1 din titlul III, cota de impozit este de 16%, cu excepţia câştigurilor realizate din transferul titlurilor de valoare înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile de la data dobândirii, pentru care se menţine cota de 1% prevăzută la art. 67 alin. (3) lit. e).
     (5) Cota de impozit de 16% se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006 şi pentru veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente, prevăzute la art. 115, cu excepţia veniturilor obţinute din jocuri de noroc pentru care se menţine cota de impozit de 20%."
    - Potrivit art. II din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005, în cazul autoturismelor sau al autoturismelor de teren din import, inclusiv rulate, introduse în ţară în baza contractelor de leasing iniţiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, baza de impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adaugă cuantumul taxelor vamale şi alte taxe speciale, după caz, datorate la momentul închiderii operaţiunii de import.
    - Potrivit art. II1 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005, avansurilor încasate pentru livrările de animale vii li se aplică regimul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată, în vigoare la data încasării avansului.
    - A se vedea art. III din O.U.G. nr. 109/2009 care prevede următoarele:
     "(2) Prin excepţie de la alin. (1), prevederile art. I pct. 148 referitoare la capitolul I1 "Regimul accizelor armonizate" se aplică începând cu data de 1 aprilie 2010.
     (3) Începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 162-175 şi art. 178-206 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" şi prevederile art. 222-237, art. 239-242, art. 244 şi 2441 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
     (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasările de produse accizabile în regim suspensiv de accize către alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevăzute la art. 186-1911 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
     (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), deplasările de produse accizabile ce au fost iniţiate înainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate şi încheiate în conformitate cu procedura prevăzută la art. 186-1911 din cap. I al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

TITLUL I
Dispoziţii generale

CAPITOLUL I
Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal
    Art. 1.
     (1) Prezentul cod stabileşte cadrul legal pentru impozitele şi taxele prevăzute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat şi bugetele locale, precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite şi taxe, precum şi modul de calcul şi de plată al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite şi taxe. De asemenea, autorizează Ministerul Finanţelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucţiuni şi ordine în aplicarea prezentului cod şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri.
     (2) Cadrul legal de administrare a impozitelor şi taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislaţia privind procedurile fiscale.
      (3) În materie fiscală, dispoziţiile prezentului cod prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispoziţiile Codului fiscal.
     (4) Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat.
     (5) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
      __________ Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 106/2007.

Impozitele şi taxele reglementate de Codul fiscal
   Art. 2. - Impozitele şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
     a) impozitul pe profit;
      b) impozitul pe venit;
     c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
     d) impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;
      e) impozitul pe reprezentanţe;
     f) taxa pe valoarea adăugată;
     g) accizele;
     h) impozitele şi taxele locale.

CAPITOLUL II
Interpretarea şi modificarea Codului fiscal

     Principiile fiscalităţii
   Art. 3. - Impozitele şi taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii:
     a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin;
     b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
     c) echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a veniturilor, în funcţie de mărimea acestora;
     d) eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiţionale majore.

Modificarea şi completarea Codului fiscal
   Art. 4.
     (1) Prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia.
     (2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege.
Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine
Art. 5.
     1) Ministerul Finanţelor Publice are atribuţia elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a prezentului cod.
     (2) În înţelesul prezentului cod, prin norme se înţelege norme metodologice, instrucţiuni şi ordine.
     (3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotărâre, şi sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
     (4) Ordinele şi instrucţiunile pentru aplicarea unitară a prezentului cod se emit de ministrul finanţelor publice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele şi instrucţiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor şi taxelor reglementate de prezentul cod, datorate bugetului general consolidat, se emit de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.@
     (5) Instituţiile publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul Finanţelor Publice, nu pot elabora şi emite norme care să aibă legătură cu prevederile prezentului cod, cu excepţia celor prevăzute în prezentul cod.
     (6) Anual, Ministerul Finanţelor Publice colectează şi sistematizează toate normele în vigoare având legătură cu prevederile prezentului cod şi pune această colecţie oficială la dispoziţia altor persoane, spre publicare.
      ___________ Alin. (4) a fost modificat prin art. I, pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2009.
Înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale
   Art. 6.
     (1) Ministerul Finanţelor Publice înfiinţează o Comisie fiscală centrală, care are responsabilităţi de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a prezentului cod.
     (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
     (3) Comisia fiscală centrală este coordonată de secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice care răspunde de politicile şi legislaţia fiscală.
     (4) Deciziile Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
     (5) Abrogat.
     (6) Abrogat.
     (7) Abrogat.
     (8) Abrogat.
      __________ Alin. (5)-(8) au fost introduse prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 123/2004.
     Alin. (5)-(8) au fost abrogate prin art. 411 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost acesta modificat prin O.G. nr. 20/2005 aprobată cu modificări de Legea nr. 210/2005.

CAPITOLUL III
Definiţii

Definiţii ale termenilor comuni
Art. 7.
   (1) În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlului VI, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:@
     1. activitate - orice activitate desfăşurată de către o persoană în scopul obţinerii de venit;
     2. activitate dependentă - orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare;
     3. activitate dependentă la funcţia de bază - orice activitate dependentă care este declarată astfel de persoana fizică, în conformitate cu prevederile legii;
     4. activitate independentă - orice activitate desfăşurată cu regularitate de către o persoană fizică, alta decât o activitate dependentă;
      5. asociere, fără personalitate juridică - orice asociere în participaţiune, grup de interes economic, societate civilă sau altă entitate care nu este o persoană impozabilă distinctă, în înţelesul impozitului pe venit şi pe profit, conform normelor emise în aplicare;
      6. autoritate fiscală competentă - organul fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, care au responsabilităţi fiscale;
      7. contract de leasing financiar - orice contract de leasing care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
        a) riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
        b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;
        c) utilizatorul are opţiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenţa dintre durata normală de funcţionare maximă şi durata contractului de leasing, raportată la durata normală de funcţionare maximă, exprimată în procente;
       d) perioada de leasing depăşeşte 80% din durata normală de funcţionare maximă a bunului care face obiectul leasingului; în înţelesul acestei definiţii, perioada de leasing include orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
       e) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului;@
      8. contract de leasing operaţional - orice contract de leasing încheiat între locator şi locatar, care transferă locatarului riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate, mai puţin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală, şi care nu îndeplineşte niciuna dintre condiţiile prevăzute la pct. 7 lit. b)-e); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală există atunci când opţiunea de cumpărare nu este exercitată la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirării contractului;@
     9. comision - orice plată în bani sau în natură efectuată către un broker, un agent comisionar general sau către orice persoană asimilată unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate în legătură cu o operaţiune comercială;
     10. contribuţii sociale obligatorii - orice contribuţii care trebuie plătite, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru protecţia şomerilor, asigurări de sănătate sau asigurări sociale;
     11. credit fiscal - o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat în străinătate, conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri sau aşa cum se stabileşte în prezentul cod;
     12. dividend - o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele:
       a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifică procentul de deţinere a titlurilor de participare ale oricărui participant la persoana juridică;
        b) o distribuire efectuată în legătură cu dobândirea/răscumpărarea titlurilor de participare proprii de către persoana juridică, ce nu modifică pentru participanţii la persoana juridică respectivă procentul de deţinere a titlurilor de participare;
       c) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane juridice;
       d) o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participanţi;
       e) o distribuire de prime de emisiune, proporţional cu partea ce îi revine fiecărui participant.
     Se consideră dividend din punct de vedere fiscal şi se supune aceluiaşi regim fiscal ca veniturile din dividende:
       - suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile achiziţionate de la un participant la persoana juridică peste preţul pieţei pentru astfel de bunuri şi/sau servicii, dacă suma respectivă nu a făcut obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe profit;
        - suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia.@
     13. dobânda - orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată;
      14. franciza - sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă unei alte persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
     15. know-how - orice informaţie cu privire la o experienţă industrială, comercială sau ştiinţifică care este necesară pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent şi a cărei dezvăluire către alte persoane nu este permisă fără autorizaţia persoanei care a furnizat această informaţie; în măsura în care provine din experienţă, know-how-ul reprezintă ceea ce un producător nu poate şti din simpla examinare a produsului şi din simpla cunoaştere a progresului tehnicii;
      16. mijloc fix - orice imobilizare corporală, care este deţinută pentru a fi utilizată în producţia sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terţilor sau în scopuri administrative, dacă are o durată normală de utilizare mai mare de un an şi o valoare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului;
     17. nerezident - orice persoană juridică străină, orice persoană fizică nerezidentă şi orice alte entităţi străine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii;@
     18. organizaţie nonprofit - orice asociaţie, fundaţie sau federaţie înfiinţată în România, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar numai dacă veniturile şi activele asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial;
      19. participant - orice persoană care este proprietarul unui titlu de participare;
     20. persoană - orice persoană fizică sau juridică;
     21. persoane afiliate - o persoană este afiliată cu altă persoană dacă relaţia dintre ele este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
       a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv. Între persoanele afiliate, preţul la care se transferă bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă preţ de transfer;@
       b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deţinute la persoana juridică ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;
       c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin:
         (i) prima persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează persoana juridică;
         (ii) a doua persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoană juridică;
         (iii) o persoană juridică terţă deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua.@
       22. persoană fizică nerezidentă - orice persoană fizică care nu este persoană fizică rezidentă;
       23. persoană fizică rezidentă - orice persoană fizică ce îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
          a) are domiciliul în România;
          b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;
          c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;
          d) este cetăţean român care lucrează în străinătate, ca funcţionar sau angajat al României într-un stat străin.
     Prin excepţie de la prevederile lit. a)-d), nu este persoană fizică rezidentă un cetăţean străin cu statut diplomatic sau consular în România, un cetăţean străin care este funcţionar ori angajat al unui organism internaţional şi interguvernamental înregistrat în România, un cetăţean străin care este funcţionar sau angajat al unui stat străin în România şi nici membrii familiilor acestora;
     24. persoană juridică română - orice persoană juridică care a fost înfiinţată în conformitate cu legislaţia României;@
         241. persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene - orice persoană juridică constituită în condiţiile şi prin mecanismele prevăzute de reglementările europene;@
     25. persoană juridică străină - orice persoană juridică care nu este persoană juridică română şi orice persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene care nu are sediul social în România;@
     26. preţ de piaţă - suma care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în acelaşi moment şi în acelaşi loc, pentru acelaşi bun sau serviciu ori pentru unul similar, în condiţii de concurenţă loială;
     27. proprietate imobiliară - orice teren, clădire sau altă construcţie ridicată ori încorporată într-un teren;@
     28. redevenţă - orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosinţă al oricăruia dintre următoarele:
       a) drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum şi efectuarea de înregistrări audio, video;
        b) orice brevet, invenţie, inovaţie, licenţă, marcă de comerţ sau de fabrică, franciză, proiect, desen, model, plan, schiţă, formulă secretă sau procedeu de fabricaţie ori software.
      Nu se consideră redevenţă, în sensul prezentei legi, remuneraţia în bani sau în natură plătită pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, fără alte modificări decât cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi considerată redevenţă, în sensul prezentei legi, remuneraţia în bani sau în natură plătită pentru achiziţia în întregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator;
        c) orice transmisiuni, inclusiv către public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;
       d) orice echipament industrial, comercial sau ştiinţific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container;
       e) orice know-how;
        f) numele sau imaginea oricărei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoană fizică.
     În plus, redevenţa cuprinde orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru dreptul de a înregistra sau transmite sub orice formă spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activităţi similare;
     29. rezident - orice persoană juridică română, orice persoană juridică străină având locul de exercitare a conducerii efective în România, orice persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, şi orice persoană fizică rezidentă;@
     30. România - teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi mării teritoriale, asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă, asupra cărora România îşi exercită drepturile suverane şi jurisdicţia în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional;
     31. titlu de participare - orice acţiune sau altă parte socială într-o societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni, societate cu răspundere limitată sau într-o altă persoană juridică sau la un fond deschis de investiţii;
       311. titlu de valoare - orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investiţii sau alt instrument financiar, calificat astfel de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi părţile sociale;@
     32. transfer - orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, precum şi schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate.
     33. valoarea fiscală reprezintă:
       a) pentru active şi pasive, altele decât cele menţionate la lit. b) şi c) - valoarea de înregistrare în patrimoniu, potrivit reglementărilor contabile;@
       b) pentru titlurile de participare/valoare - valoarea de achiziţie sau de aport, utilizată pentru calculul câştigului sau al pierderii, în înţelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;
       c) pentru mijloace fixe amortizabile şi terenuri - costul de achiziţie, de producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ şi reevaluările contabile efectuate potrivit legii. În cazul în care se efectuează reevaluări ale mijloacelor fixe amortizabile care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie, de producţie sau al valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziţie, de producţie sau a valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz. În situaţia reevaluării terenurilor care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie sau sub valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală este costul de achiziţie sau valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz.
       d) pentru provizioane şi rezerve - valoarea deductibilă la calculul profitului impozabil.
       (2) Criteriile care stabilesc dacă o activitate desfăşurată de o persoană fizică reprezintă o activitate dependentă sau independentă sunt prevăzute în norme.
        __________
       Pct. 21 şi 27 de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 83/2004.
       - Pct. 33 de la alin. (1) a fost introdus prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 83/2004.
        - Pct. 7 şi 8 de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 1 din Legea nr. 343/2006.
       - Lit. a) de la pct. 21 alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 2 din Legea nr. 343/2006.
       - Partea introductivă de la alin. (1) şi lit. c) de la pct. 33 au fost modificate prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 106/2007.
        - Pct. 17 de la alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 127/2008.
        - Pct. 12 de la alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 2 din O.U.G. nr. 109/2009.
       - Pct. 24 de la alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2009.
       - Pct. 241 de la alin. (1) a fost introdus prin art. I, pct. 4 din O.U.G. nr. 109/2009.
       - Pct. 25 de la alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 5 din O.U.G. nr. 109/2009.
       - Pct. 29 de la alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 6 din O.U.G. nr. 109/2009.
       - Pct. 311 de la alin. (1) a fost introdus prin art. I, pct. 7 din O.U.G. nr. 109/2009.
       - Lit. a) şi b) ale pct. 33 de la alin. (1) au fost modificate prin art. I, pct. 8 din O.U.G. nr. 109/2009.
citeste tot documentul... >>> back ... 

Copyright 2012@
Contabilitate