Program, software, contabilitate, salarii, salarizare, audit, contabil, factura, contabile, gestiune, facturi, conta, facturare, stocuri, mijloace fixe, analiza financiara, contabilitate primara, contabilitate financiare, program contabilitate, contabilitate gestiune, program facturare, online, program gestiune, evidenta contabila, soft gestiune, gestiune stocuri, program salarizare, amanet, program casa, registru casa, software casa de amanet, facturi online

Home Portofoliu Comanda on-line Articole Legislatie contabila Contact
E-mail:office@tvsoft.ro

Software financiar-contabil


Software online


Service Calculatoare

LEGEA nr. 25 din 2 martie 2010
>>> back ...
LEGEA nr. 25 din 2 martie 2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei

   ART. I Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 45, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
   "(2^1) Daca debitorul detine sau administreaza una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate sa publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicarii hotarârii de deschidere a procedurii, informatiile referitoare la starea societatii, precum si numarul, data si instanta care a pronuntat hotarârea."
   2. La articolul 45, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(3) Prejudiciile suferite de tertii de buna-credinta, ca urmare a nerespectarii obligatiilor debitorului prevazute la alin. (1)-(2^1), vor fi reparate în mod exclusiv de persoanele care au încheiat actele ca reprezentanti legali ai debitorului, fara a fi atinsa averea debitorului."
   3. Titlul capitolului V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "CAPITOLUL V - Infractiuni si contraventii"
   4. Dupa articolul 148 se introduce un nou articol, articolul 148^1, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 148^1. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 45 alin. (2^1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.
   (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din oficiu sau la sesizarea judecatorului-sindic, a administratorului judiciar/lichidatorului sau a oricarei persoane interesate. Veniturile rezultate din aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.
   (3) Contraventiei prevazute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
   ART. II
   Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dânduse textelor o noua numerotare.
   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.
   PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
   ROBERTA ALMA ANASTASE
   PRESEDINTELE SENATULUI
   MIRCEA-DAN GEOANA
   Bucuresti, 2 martie 2010.
   Nr. 25.
Asigurari-marfa.ro
>>> back ...

Copyright 2012@
Contabilitate