Program, software, contabilitate, salarii, salarizare, audit, contabil, factura, contabile, gestiune, facturi, conta, facturare, stocuri, mijloace fixe, analiza financiara, contabilitate primara, contabilitate financiare, program contabilitate, contabilitate gestiune, program facturare, online, program gestiune, evidenta contabila, soft gestiune, gestiune stocuri, program salarizare, amanet, program casa, registru casa, software casa de amanet, facturi online

Home Portofoliu Comanda on-line Articole Legislatie contabila Contact
E-mail:office@tvsoft.ro

Software financiar-contabil


Software online


Service Calculatoare

Lege nr. 263/2008 din 07/11/2008
>>> back ...
Lege nr. 263/2008 din 07/11/2008
privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
   Art. 1. - Dreptul agricultorilor la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, în conditiile prezentei legi, prin sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, denumit în continuare sistemul de pensii pentru agricultori.
   Art. 2. - Sistemul de pensii pentru agricultori se organizeaza si functioneaza având ca principii de baza:
     a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul de pensii pentru agricultori bazat pe aceleasi norme de drept;
     b) principiul egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sistemul de pensii pentru agricultori, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege;
     c) principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul de pensii pentru agricultori îsi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlaturarea riscurilor sociale prevazute de prezenta lege;
     d) principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul de pensii pentru agricultori, prestatiile de asigurari sociale prevazute de prezenta lege exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligatiilor;
     e) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor personale achitate de persoanele fizice participante sau în numele acestora la sistemul de pensii pentru agricultori, prestatiile de asigurari sociale cuvenindu-se în temeiul contributiilor platite;
     f) principiul mutualitatii, conform caruia statul participa alaturi de persoanele fizice participante si în numele acestora la sistemul de pensii pentru agricultori, cu contributii proportionale cu cele individuale;
     g) principiul repartitiei, pe baza caruia veniturile realizate se redistribuie, conform prevederilor prezentei legi, pentru asigurarea platii obligatiilor ce revin sistemului de pensii pentru agricultori.
   Art. 3. - (1) În cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita în continuare CNPAS, se înfiinteaza Departamentul de pensii pentru agricultori, care administreaza, gestioneaza, coordoneaza si controleaza activitatea privind asigurarile sociale, pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor.
     (2) La nivelul fiecarei case de pensii judetene si a Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, se înfiinteaza directia de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru agricultori.
   Art. 4. - (1) În sistemul de pensii pentru agricultori sunt asigurate, în conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite în continuare asigurati.
     (2) Asiguratii pot fi cetateni români, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul României, în mediul rural.
      (3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii la sistemul de pensii pentru agricultori si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
   Art. 5. - (1) Sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele fizice prevazute la art. 4, cu vârstele cuprinse între 16 si 63 de ani, care locuiesc temporar sau definitiv în mediul rural, precum si membrii de familie ai acestora si care:
     a) detin, sub orice titlu, terenuri agricole în exploatare sau sunt proprietari de terenuri forestiere, exploatari piscicole, animale, stupi de albine;
     b) desfasoara activitati agricole în gospodaria proprie, precum si activitati private nesalarizate în domeniul agricol, forestier, zootehnic, piscicol, apicol, sericicultura si altele;
     c) sunt membre ale societatilor agricole sau ale altor forme de asociere din agricultura.
   (2) Nu se pot asigura în sistemul de pensii pentru agricultori persoanele care:
     a) urmeaza cursuri de învatamânt organizate potrivit legii;
     b) sunt prevazute la art. 5 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau sunt asigurate în alte sisteme de pensii neintegrate în sistemul public;
     c) beneficiaza de una dintre categoriile de pensii acordate, potrivit legii, din sistemul public de pensii sau din alte sisteme de pensii.
   Art. 6. - (1) Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) se asigura în sistemul de pensii pentru agricultori pe baza declaratiei de asigurare.
     (2) Declaratia de asigurare prevazuta la alin. (1) se depune în termen de 30 de zile de la data încadrarii în una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1), dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului în curs, pentru anul urmator. Declaratia de asigurare se depune la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta.
     (3) În declaratia de asigurare se înregistreaza unitatea de contributie lunara corespunzatoare contributiei lunare individuale pe care persoana se obliga sa o achite în anul urmator.
     (4) Tipul contributiei lunare individuale la care asiguratul s-a obligat la plata prin declaratia de asigurare este acelasi pe parcursul întregului an pentru care se depune declaratia.
     (5) Declaratia de asigurare constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii.
   Art. 7. - (1) În sistemul de pensii pentru agricultori prestatiile de asigurari sociale reprezinta venituri de înlocuire pentru pierderea totala a veniturilor realizate din agricultura ca urmare a batrânetii, invaliditatii sau decesului, denumite în continuare riscuri asigurate.
     (2) Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de pensii, indemnizatii, ajutoare si alte tipuri de prestatii prevazute de prezenta lege, corelativ cu obligatiile privind plata contributiei de asigurari sociale.
   Art. 8. - (1) Constituie stagiu de cotizare în sistemul de pensii pentru agricultori perioadele în care persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) au platit contributia individuala prevazuta de prezenta lege.
     (2) Drepturile de asigurari sociale cuvenite în sistemul de pensii pentru agricultori se pot transfera în tarile în care asiguratii îsi stabilesc domiciliul sau resedinta, în conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care România este parte.
     (3) Prestatiile de asigurari sociale aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi transferate în alte tari, în conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care România este parte, în moneda tarilor respective sau într-o alta moneda asupra careia s-a convenit.
   Art. 9. - (1) Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale în sistemul de pensii pentru agricultori se realizeaza pe baza codului numeric personal.
     (2) Verificarile în evidenta populatiei pentru datele de identificare a unor persoane, precum si furnizarile de date din evidenta populatiei catre CNPAS si casele teritoriale de pensii sunt exceptate de la plata.
   Art. 10. - În întelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
     a) unitatea de contributie lunara este o constanta corespunzatoare unei contributii lunare individuale, în cuantum fix, stabilita dupa cum urmeaza:
      - UC 1 - corespunzatoare unei contributii de 10 lei;
      - UC 2 - corespunzatoare unei contributii de 20 lei;
      - UC 3 - corespunzatoare unei contributii de 30 lei;
      - UC 4 - corespunzatoare unei contributii de 40 lei;
      - UC 5 - corespunzatoare unei contributii de 50 lei;
     b) unitatea de contributie lunara mutuala este o constanta corespunzatoare contributiilor lunare individuale prevazute la lit. a) si a unei contributii lunare suportate din bugetul de stat în numele asiguratului.
   Unitatile de contributie lunara mutuala sunt de 5 tipuri, dupa cum urmeaza:
      - Uc(m1) - corespunzatoare unei contributii mutuale de 30 lei;
      - Uc(m2) - corespunzatoare unei contributii mutuale de 60 lei;
      - Uc(m3) - corespunzatoare unei contributii mutuale de 90 lei;
      - Uc(m4) - corespunzatoare unei contributii mutuale de 120 lei;
      - Uc(m5) - corespunzatoare unei contributii mutuale de 150 lei;
   c) unitatea de contributie anuala este o constanta corespunzatoare unei contributii mutuale pentru un an, respectiv pentru 12 luni, stabilita dupa cum urmeaza:
      - Uc(a1) = 360, corespunzatoare unei contributii mutuale de 30 lei;
      - Uc(a2) = 1,5 UC(a1) = 540, corespunzatoare unei contributii mutuale de 60 lei;
      - Uc(a3) = 2 UC(a1) = 720, corespunzatoare unei contributii mutuale de 90 lei;
      - Uc(a4) = 2,5 UC(a1) = 900, corespunzatoare unei contributii mutuale de 120 lei;
      - Uc(a5) = 3 UC(a1) = 1.080, corespunzatoare unei contributii mutuale de 150 lei;
   d) unitatile de contributie - Uc - reprezinta raportul dintre suma unitatilor de contributie anuala realizata de asigurat în întreaga perioada de contributie si stagiul complet de cotizare necesar, respectiv 30 de ani;
   e) numarul de unitati de contributie, realizat în întreaga perioada de contributie, calculat conform lit. d), reprezinta baza de calcul pentru stabilirea pensiei din sistemul de pensii pentru agricultori;
   f) valoarea unei unitati de contributie se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

CAPITOLUL II
Bugetul pensiilor pentru agricultori
   Art. 11. - (1) Bugetul pensiilor pentru agricultori cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului de pensii pentru agricultori.
   (2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse fundamenteaza anual, pe baza propunerilor CNPAS, proiectul bugetului pensiilor pentru agricultori.
   (3) Bugetul pensiilor pentru agricultori se aproba prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
   (4) În cazul în care legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile înainte de expirarea exercitiului bugetar, pâna la adoptarea noului buget se aplica în continuare prevederile bugetului pensiilor pentru agricultori pe anul precedent.
   Art. 12. - Veniturile bugetului pensiilor pentru agricultori provin din contributii de asigurari sociale individuale ale asiguratilor, contributii ale statului achitate în numele asiguratilor, din dobânzi, precum si din alte venituri, potrivit legii.
   Art. 13. - Cheltuielile bugetului pensiilor pentru agricultori acopera contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale pentru agricultori stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului pensiilor pentru agricultori, finantarea unor investitii proprii, precum si alte cheltuieli prevazute de lege.
   Art. 14. - (1) Excedentele anuale ale bugetului pensiilor pentru agricultori pot fi utilizate în anul urmator, potrivit destinatiilor aprobate prin lege, dupa restituirea transferurilor primite de la bugetul de stat.
   (2) Eventualul deficit curent al bugetului pensiilor pentru agricultori se acopera din disponibilitatile bugetului pensiilor pentru agricultori din anii precedenti.
   Art. 15. - Disponibilitatile banesti ale bugetului pensiilor pentru agricultori sunt purtatoare de dobânzi, nivelul dobânzilor urmând a se stabili prin conventii încheiate de CNPAS cu Trezoreria Statului sau cu banci.
   Art. 16. - În mod exceptional, în situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului pensiilor pentru agricultori, veniturile bugetului pensiilor pentru agricultori se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.
   Art. 17. - (1) În sistemul pensiilor pentru agricultori, pe teritoriul României, contributiile si prestatiile de asigurari sociale se platesc în lei.
   (2) Contributiile si prestatiile de asigurari sociale, stabilite în moneda altor tari, se platesc pe teritoriul României în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României din ziua platii.

CAPITOLUL III
Contributia pentru pensia de agricultor
   Art. 18. - În sistemul de pensii pentru agricultori sunt contribuabili, dupa caz:
   a) asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1);
   b) statul, pentru contributia mutuala lunara.
   Art. 19. - (1) Statutul de asigurat al sistemului de pensii pentru agricultori se dobândeste de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui în care s-a depus declaratia de asigurare.
   (2) Contributia individuala lunara se datoreaza începând cu data dobândirii statutului de asigurat.
   (3) Contributia statului în beneficiul asiguratului se datoreaza de la data efectuarii platii contributiei individuale lunare de catre asigurat.
   (4) Plata contributiei individuale lunare la sistemul de pensii pentru agricultori se efectueaza lunar, pâna la sfârsitul lunii, pentru luna în curs.
   (5) Plata contributiei individuale lunare se poate face prin orice forma de plata prevazuta de lege, prin virament sau în numerar.
   Art. 20. - (1) Cuantumul contributiei individuale lunare platite de asigurat este acelasi pentru un an, conform declaratiei de asigurare.
   (2) Asiguratul poate opta în declaratia de asigurare pentru una dintre urmatoarele tipuri de contributii individuale lunare:
   a) 10 lei;
   b) 20 lei;
   c) 30 lei;
   d) 40 lei;
   e) 50 lei.
   (3) Cuantumul contributiei mutuale a statului, achitata în numele asiguratului, reprezinta dublul contributiei individuale lunare achitate de asigurat.
   Art. 21. - (1) CNPAS, prin casele teritoriale de pensii, înregistreaza în conturile individuale ale asiguratilor platile reprezentând contributiile individuale lunare, achitate de catre acestia, concomitent cu contributia statului achitata în beneficiul asiguratului.
   (2) Evidentierea în conturile individuale a contributiilor prevazute la alin. (1) se face sub forma unitatilor de contributie anuala.
   (3) Unitatile de contributie anuala, corespunzatoare celor 5 tipuri de contributii lunare individuale prevazute la art. 20 alin. (2), sunt urmatoarele:
   a) 360;
   b) 540;
   c) 720;
   d) 900;
   e) 1.080.
   Art. 22. - (1) Neplata de catre asigurat a contributiei individuale lunare mentionate în declaratia de asigurare, în termenul prevazut la art. 19 alin. (4), genereaza plata unor majorari calculate pentru fiecare zi de întârziere pâna la data achitarii sumei datorate, inclusiv.
   (2) Neplata de catre asigurat a contributiei individuale lunare mentionate în declaratia de asigurare, precum si neplata contributiei în termenul prevazut la art. 19 alin. (4) atrag neacordarea drepturilor de prestatii de asigurari sociale, altele decât pensia pentru limita de vârsta, pâna la achitarea contributiilor datorate si a majorarilor de întârziere aferente.
   Art. 23. - (1) În cazul în care asiguratul opteaza pentru modificarea cuantumului contributiei individuale lunare pe care urmeaza sa o achite în anul urmator, acesta va depune la casa teritoriala de pensii, pâna la data de 31 decembrie a anului în curs, pentru anul urmator, comunicarea de modificare a declaratiei de asigurare sociala.
   (2) Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc în situatiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1), trebuie sa depuna la casele teritoriale de pensii, în termen de 30 de zile de la modificarea situatiei, formularul-tip de retragere a declaratiei de asigurare.
   Art. 24. - (1) Prin exceptie de la prevederile prezentei legi, persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) care, la data intrarii în vigoare a legii, depasesc vârsta de 63 de ani si nu beneficiaza de pensie din sistemul public sau din alte sisteme neintegrate, dar care îndeplinesc celelalte conditii prevazute la art. 4 si 5, care nu au realizat stagiul minim de cotizare necesar deschiderii dreptului la pensie, pot dobândi calitatea de asigurat prin plata pentru perioade retroactive a contributiei, pâna la completarea stagiului de cotizare minim necesar pentru obtinerea pensiei pentru limita de vârsta conform prezentei legi.
   (2) De prevederile alin. (1) pot beneficia si persoanele care împlinesc vârsta legala de pensionare într-o perioada mai mica de 15 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
   (3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) pot plati contributiile corespunzatoare stagiului minim de cotizare necesar obtinerii unei pensii pentru limita de vârsta într-o perioada de pâna la 2 ani, pe baza unei declaratii de asigurare speciale si a unor declaratii de asigurare anuale.
   (4) Stagiile de cotizare realizate potrivit alin. (3) pot fi valorificate pentru obtinerea pensiei numai dupa achitarea contributiilor corespunzatoare stagiului minim de cotizare necesar obtinerii pensiei pentru limita de vârsta.
   (5) În situatia în care nu sunt respectate prevederile alin. (4), sumele achitate cu titlu de contributie nu se restituie.
   Art. 25. - (1) În sistemul de pensii pentru agricultori stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor în care asiguratul a achitat integral contributia individuala lunara înscrisa în declaratia de asigurare initiala sau în comunicarea de modificare la aceasta ori, dupa caz, în declaratia speciala.
   (2) Perioadele pentru care asiguratul nu a achitat contributia individuala nu constituie stagiu de cotizare.
   (3) În perioadele pentru care asiguratul nu achita contributia individuala nu se datoreaza nici contributia mutuala suportata din bugetul de stat.
   Art. 26. - (1) În sistemul de pensii pentru agricultori se asimileaza stagiului de cotizare perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora.
   (2) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica numai pentru obtinerea pensiei pentru limita de vârsta, de invaliditate si de urmas.
   (3) Perioadele asimilate se înregistreaza ca unitati de contributie anuala corespunzatoare, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. a).
   (4) Perioadele asimilate constituite din fractiuni incomplete de an se considera unitati de contributie anuala daca fractiunile incomplete de an sunt de cel putin 6 luni.
   (5) În situatia în care o persoana a realizat perioade de stagiu de cotizare, vechime în munca sau vechime în serviciu în mai multe sisteme de asigurari sociale, pe baza carora se poate deschide dreptul la pensie în cadrul acestora, perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica, optional, în unul dintre sisteme.

CAPITOLUL IV

Pensiile de agricultori
   SECTIUNEA 1
   Pensia pentru limita de vârsta
   Art. 27. - (1) Pensia de agricultori pentru limita de vârsta se acorda asiguratilor care îndeplinesc cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind vârsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare în sistemul de pensii pentru agricultori.
   (2) Vârsta standard de pensionare este de 63 de ani, atât pentru femei, cât si pentru barbati.
   (3) Stagiul minim de cotizare, atât pentru femei, cât si pentru barbati, este de 15 ani.
   (4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani, atât pentru femei, cât si pentru barbati.
   Art. 28. - (1) Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, în functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducerea stagiilor de cotizare si a vârstelor standard de pensionare, dupa cum urmeaza:
   a) reducerea cu 15 ani a vârstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin 10 ani de cotizare, pentru cei cu handicap grav;
   b) reducerea cu 10 ani a vârstei standard de pensionare daca au realizat cel putin 10 ani de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat.
   (2) Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie minima pentru limita de vârsta, indiferent de vârsta, daca au realizat, ca nevazator, cel putin 10 ani de cotizare.
   Art. 29. - Beneficiaza de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în strainatate dupa data de 23 august 1944 si/sau de prizonierat, asiguratii cu stagiu complet de cotizare carora li s-au stabilitdrepturi privind vechimea în munca în conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) si alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 2-a
Pensia anticipata
   Art. 30. - (1) Asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.
   (2) La stabilirea stagiului de cotizare nu se iau în considerare pentru calculul unitatilor de contributie:
     a) perioadele asimilate potrivit art. 26;
     b) perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.
   (3) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste în aceleasi conditii cu cel al pensiei pentru limita de vârsta.
   (4) La împlinirea vârstei standard de pensionare, la cerere, pensia anticipata de agricultor devine pensie de agricultor pentru limita de vârsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

SECTIUNEA a 3-a

Pensia de invaliditate
   Art. 31. - (1) Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total capacitatea de munca, din cauza unor boli sau a unor accidente care au ori nu au legatura cu munca si care au realizat stagiul de cotizare necesar, în raport cu vârsta, la data ivirii invaliditatii.
   (2) Asiguratii sistemului de pensii pentru agricultori pot fi încadrati în gradul I sau II de invaliditate pe baza criteriilor si normelor în temeiul carora se face încadrarea în grade de invaliditate în sistemul public de pensii.
   Art. 32. - (1) Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul specialist în expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, denumit în continuare medic expert al asigurarilor sociale.
   (2) Împotriva deciziei prevazute la alin. (1) se poate face contestatie la casa teritoriala de pensii, în termen de 30 de zile de la comunicare.
   (3) La solutionarea contestatiei, casa teritoriala de pensii poate consulta Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.
   (4) Termenul de rezolvare a contestatiei este de 45 de zile de la data înregistrarii acesteia.
   (5) Decizia casei teritoriale de pensii, data în solutionarea contestatiei prevazute la alin. (2), poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, în termen de 30 de zile de la comunicare.
   (6) Decizia de încadrare sau de neîncadrare într-un grad de invaliditate, necontestata în termen, este definitiva.
   Art. 33. - (1) Asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca, încadrati într-un grad de invaliditate potrivit art. 32, beneficiaza de pensie de invaliditate daca îndeplinesc conditiile de stagiu de cotizare necesar în raport cu vârsta, prevazute în tabelul de mai jos:
Varsta asiguratului la data ivirii invaliditatii Stagiul de cotizare necesar
Sub 25 ani 3
25 - 31 ani 6
31 - 37 ani 9
37 - 43 ani 12
43 - 49 ani 15
49 - 55 ani 18
Peste 55 ani 21

   (2) Au dreptul la pensie de invaliditate si persoanele care, la data ivirii invaliditatii, nu mai au calitatea de asigurati, dar îndeplinesc conditiile prevazute la alin. (1).
   Art. 34. - (1) În cazul în care invaliditatea s-a ivit în timpul si din cauza îndeplinirii obligatiilor militare, asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplica si în situatia în care invaliditatea a survenit ca urmare a unui accident în legatura cu munca, a neoplaziilor, precum si a SIDA.
   Art. 35. - (1) La stabilirea pensiei de invaliditate, asiguratilor li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta între stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat efectiv pâna în momentul încadrarii într-un grad de invaliditate.
   (2) Stagiul potential rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data aparitiei invaliditatii pâna la împlinirea vârstei standard de pensionare prevazute la art. 27 alin. (2).
   Art. 36. - (1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale în functie de afectiune, la intervale de 6 sau 12 luni, pâna la împlinirea vârstei standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.
   (2) Dupa fiecare revizuire, medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o noua decizie prin care se stabileste, dupa caz:
     a) mentinerea în acelasi grad de invaliditate;
     b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
     c) încetarea calitatii de pensionar de invaliditate ca urmare a redobândirii capacitatii de munca.
   (3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau înceteaza începând cu luna urmatoare celei în care s-a emis decizia de revizuire medicala.
   (4) Neprezentarea la revizuirea medicala, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea platii pensiei începând cu luna urmatoare celei în care era prevazuta revizuirea medicala.
   (5) Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarului, înainte de data stabilita de casa teritoriala de pensii, daca starea sanatatii sale s-a ameliorat sau s-a deteriorat.
   (6) Decizia emisa dupa revizuirea medicala se supune aceleiasi proceduri de contestare si solutionare conform art. 32 alin. (2)-(6).
   (7) Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
     a) prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
     b) au împlinit vârsta prevazuta de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de vârsta;
     c) au vârsta mai mica cu pâna la 5 ani fata de vârsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.
   Art. 37. - (1) Pensionarii de invaliditate, cu exceptia celor prevazuti la art. 36 alin. (7), sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia de încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrarii sociale.
   (2) Neîndeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) din motive imputabile pensionarului atrage suspendarea platii pensiei începând cu luna urmatoare constatarii.
   (3) Suspendarea platii pensiei înceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, începerii programelor recuperatorii.
   Art. 38. - La împlinirea vârstei standard de pensionare prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de vârsta, beneficiarul pensiei de invaliditate este trecut, din oficiu, în categoria pensionarilor pentru limita de vârsta, beneficiind, în continuare, de cuantumul mai avantajos.

SECTIUNEA a 4-a
Pensia de urmas
   Art. 39. - Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau îndeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii de agricultor.
   Art. 40. - Copiii au dreptul la pensie de urmas daca:
     a) au pâna la vârsta de 16 ani;
     b) au peste 16 ani si îsi continua studiile într-o forma de învatamânt organizata potrivit legii, pâna la terminarea acestora, fara a depasi vârsta de 26 de ani;
     c) sunt invalizi, pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta a intervenit în perioada în care se aflau în una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).
   Art. 41. - (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.
   (2) În cazul în care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenite sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de casatorie în minus.
   Art. 42. - Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vârsta, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin un an.
   Art. 43. - Sotul supravietuitor, care nu îndeplineste conditiile prevazute la art. 41 si 42, beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului sotului, daca în aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare mai mari decât 1/2 din salariul minim brut pe tara garantat în plata.
   Art. 44. - Sotul supravietuitor care are în îngrijire, la data decesului sustinatorului, unul sau mai multi copii în vârsta de pâna la 7 ani, beneficiaza de pensie de urmas pâna la împlinirea de catre ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate pentru care asigurarea de pensie este obligatorie.
   Art. 45. - (1) Pensia de urmas se calculeaza, dupa caz, din:
     a) pensia de agricultor pentru limita de vârsta, aflata în plata sau la care ar fi avut dreptul, în conditiile legii, sustinatorul decedat;
     b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul sustinatorului a intervenit înaintea îndeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei de agricultor pentru limita de vârsta si era în plata cu pensie de invaliditate gradul II, pensie anticipata sau ar fi avut dreptul, în conditiile legii, la una dintre aceste categorii de pensii de agricultor.
   (2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste în conditiile prevazute la art. 50, prin aplicarea unui procent asupra unitatilor de contributie realizate de sustinator, aferente pensiei prevazute la alin. (1), în functie de numarul urmasilor îndreptatiti, dupa cum urmeaza:
     a) pentru un singur urmas - 50%;
     b) pentru 2 urmasi - 75%;
     c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.
   Art. 46. - Cuantumul pensiei de urmas, în cazul orfanilor de ambii parinti, reprezinta însumarea drepturilor de urmas, calculate dupa fiecare parinte.
   Art. 47. - În cazul modificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza în conformitate cu dispozitiile art. 45 alin. (2).
   Art. 48. - (1) Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie din sistemul de pensii pentru agricultori, din sistemul public de pensii sau din alte sisteme de pensii neintegrate, si îndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
   (2) Cuantumul pensiei pentru care s-a formulat optiunea se acorda începând cu luna urmatoare celei în care a fost înregistrata cererea.
   Art. 49. - Beneficiarii pensiei de urmas prevazuti la art. 40 lit. c) si la art. 42 sunt supusi revizuirii medicale si au obligatia de a urma programele recuperatorii conform reglementarilor prevazute pentru pensia de invaliditate.

SECTIUNEA a 5-a
Calculul pensiei de agricultor
   Art. 50. - Cuantumul pensiei de agricultor se determina prin înmultirea unitatilor de contributie realizate de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unei unitati de contributie.
   Art. 51. - (1) Unitatile de contributie realizate de asigurat în perioada de cotizare reprezinta suma unitatilor de contributii anuale realizate în toata perioada de contributie raportata la stagiul complet de cotizare prevazut la art. 27 alin. (4).
   (2) La calculul unitatilor de contributie realizate se utilizeaza 3 zecimale.
   (3) Numarul unitatilor de contributie realizate, pentru stagii complete de cotizare, nu poate fi mai mic de 360 sau mai mare de 1.080.
   (4) Stagiul de cotizare mai mare decât cel prevazut la art. 27 alin. (4) determina un numar mai mare de unitati de contributie, daca reprezinta ani întregi de cotizare peste stagiul complet necesar.
   Art. 52. - (1) Pentru perioadele asimilate, prevazute la art. 26 alin. (1), la determinarea unitatilor de contributie realizate se utilizeaza unitatea de contributie anuala egala cu 360.
   (2) Pentru stagiul potential acordat asiguratilor în drept sa obtina o pensie de invaliditate din sistemul de pensii pentru agricultori, unitatea de contributie anuala a asiguratului este de:
   a) 270 pentru gradul I de invaliditate;
   b) 240 pentru gradul II de invaliditate.
   (3) Asiguratii care, dupa înscrierea la pensie pentru limita de vârsta, reglementata de prezenta lege, contribuie suplimentar cu un numar întreg de ani la sistemul de pensii pentru agricultori, regasindu-se în situatiile prevazute la art. 5 alin. (1), beneficiaza de recalcularea pensiei de agricultor dupa realizarea fiecarei unitati de contributie anuala, conform prevederilor art. 21 alin. (3).
   Art. 53. - CNPAS comunica anual asiguratului, prin casele teritoriale de pensii, unitatile de contributie anuala, numarul de ani de cotizare, precum si sumele în lei, înregistrate în contul asiguratului, drept contributii individuale si mutuale depuse de stat în numele asiguratului. Datele se completeaza anual în carnetul asiguratului, la data depunerii declaratiei de asigurare anuala.
   Art. 54. - (1) Valoarea unei unitati de contributie se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
   (2) Valoarea unei unitati de contributie se calculeaza prin aplicarea unui procent asupra 1/5 din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru perioada de referinta.
   (3) Procentul folosit la stabilirea valorii unei unitati de contributie, conform prevederilor alin. (2), nu poate fi mai mic de 0,1% sau mai mare de 0,5%.
   (4) În raport cu evolutia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare, valoarea unei unitati de contributie se poate actualiza prin lege în cursul executiei bugetare.

SECTIUNEA a 6-a
Stabilirea si plata pensiilor
   Art. 55. - (1) Pensia de agricultor se acorda la cererea persoanei îndreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta prin procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia.
   (2) Cererea de pensionare, împreuna cu actele care dovedesc îndeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, inclusiv carnetul de asigurat, se depun la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla domiciliul ori resedinta asiguratului sau, dupa caz, a mandatarului, tutorelui ori a curatorului acestuia.
   Art. 56. - (1) Drepturile de pensie de agricultor pentru limita de vârsta se acorda si se platesc de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa în termen de 30 de zile de la aceasta data.
   (2) Drepturile de pensie anticipata ale agricultorilor se acorda si se platesc de la data îndeplinirii conditiilor, dar nu înaintea încetarii calitatii de asigurat, daca cererea a fost depusa în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii conditiilor.
   (3) În cazul persoanelor care îndeplinesc conditiile de pensionare si a caror cerere a fost depusa dupa termenul prevazut la alin. (1) si (2), drepturile de pensie de agricultor se acorda si se platesc de la data depunerii cererii împreuna cu actele doveditoare.
   Art. 57. - (1) Persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare nu mai pot solicita înscrierea la pensia de invaliditate de agricultor.
   (2) Dreptul la pensie de invaliditate se acorda de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate daca cererea a fost depusa în termen de 60 de zile de la aceasta data.
   (3) În cazul persoanelor care îndeplinesc conditiile de pensionare si a caror cerere a fost depusa dupa termenul prevazut la alin. (2), drepturile de pensie de invaliditate se acorda si se platesc de la data depunerii cererii împreuna cu toate actele doveditoare.
   Art. 58. - (1) În cazul persoanelor care îndeplinesc la data decesului sustinatorului asigurat conditiile prevazute de prezenta lege, drepturile la pensie de urmas de agricultor se acorda la cerere, dupa cum urmeaza:
   a) începând cu luna urmatoare decesului, în cazul în care sustinatorul decedat era pensionar agricultor, daca cererea a fost depusa în termen de 90 de zile de la data decesului;
   b) de la data decesului sustinatorului, în cazul în care acesta nu era pensionar la data decesului, daca cererea a fost depusa în termen de 90 de zile de la data decesului;
   c) de la data depunerii cererii, în situatiile în care s-au depasit termenele prevazute la lit. a) si b).
   (2) În cazul în care urmasul îndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege ulterior datei decesului sustinatorului asigurat, drepturile de pensie de urmas se acorda de la data îndeplinirii conditiilor, daca cererea a fost depusa în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii conditiilor.
   (3) În situatia în care s-a depasit termenul prevazut la alin. (2), drepturile de pensie de urmas se acorda de la data depunerii cererii.
   Art. 59. - (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii.
   (2) Decizia casei teritoriale de pensii va cuprinde temeiurile de fapt si de drept pe baza carora se admite sau se respinge cererea de pensionare.
   (3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunica în scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.
   Art. 60. - Decizia emisa în conditiile prevazute la art. 59 alin. (1) poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, în a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau resedinta asiguratului, în termen de 45 de zile de la comunicare.
   Art. 61. - Decizia casei teritoriale de pensii necontestata în termen este definitiva.
   Art. 62. - În situatia în care se constata erori în stabilirea si/sau în plata drepturilor de pensie de agricultor, casele teritoriale de pensii vor opera corecturile si modificarile legale, atragând, dupa caz, raspunderea celor vinovati.
   Art. 63. - (1) Plata pensiei de agricultor se face lunar.
   (2) Pensia de agricultor se plateste personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia.
   (3) Modalitatile de plata a pensiilor de agricultor se stabilesc prin regulament al CNPAS.
   . 64. - (1) Plata pensiei de agricultor înceteaza începând cu luna urmatoare celei în care:
   a) beneficiarul a decedat;
   b) beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile legale în temeiul carora i-a fost acordata pensia de agricultor;
   c) urmasul a fost condamnat printr-o hotarâre ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului.
   (2) Instantele judecatoresti au obligatia ca, în termen de 10 zile de la data ramânerii definitive a hotarârii pronuntate în cazurile prevazute la alin. (1) lit. c), sa comunice aceasta situatie, în scris, CNPAS.
   Art. 65. - Plata pensiei de agricultor se suspenda începând cu luna urmatoare celei în care:
   a) pensionarul îsi stabileste domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România a încheiat conventie de asigurari sociale, daca în cadrul acesteia se prevede ca pensia se plateste de catre celalalt stat;
   b) beneficiarul unei pensii anticipate realizeaza venituri dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie conform art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
   c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicala periodica;
   d) beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza venituri lunare mai mari decât 1/2 din salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;
   e) copilul urmas nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 40 lit. b) si c);
   f) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, se recasatoreste;
   g) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii proprii de agricultor, opteaza pentru pensie de urmas agricultor sau pensie de urmas din alt sistem de asigurari sociale;
   h) pensionarul depune cerere de suspendare a platii pensiei.
   Art. 66. - (1) Reluarea în plata a pensiilor suspendate se face la cerere, începând cu luna urmatoare celei în care a încetat cauza suspendarii, daca cererea a fost depusa în termen de 30 de zile de la data încetarii cauzei suspendarii.
   (2) În situatia în care cererea de reluare în plata a fost depusa dupa expirarea termenului de 30 de zile, plata se face începând cu luna urmatoare celei în care a fost depusa cererea.
   (3) Reluarea în plata a pensiei de urmas suspendate ca urmare a neîndeplinirii conditiilor prevazute la art. 40 lit. b) si c) se face de la data începerii anului scolar sau de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate.
   Art. 67. - (1) Pot cumula pensia de agricultor cu veniturile realizate din desfasurarea oricarei activitati, indiferent de nivelul acestora:
   a) copiii urmasi, orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii, pâna la împlinirea vârstelor prevazute la art. 40 lit. a) si b);
   b) nevazatorii;
   c) pensionarii pentru limita de vârsta.
   (2) Beneficiarii pensiei de urmas pot cumula pensia cu veniturile realizate, daca acestea nu depasesc lunar 1/2 din salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata.
   Art. 68. - (1) Sumele ramase neîncasate de catre pensionarul agricultor decedat, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pâna la deces, se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, în lipsa acestora, celorlalti mostenitori, în conditiile dreptului comun.
   (2) Sumele prevazute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescriptie de 3 ani.

CAPITOLUL V
Alte drepturi de asigurari sociale
   Art. 69. - Asiguratii sistemului de pensii pentru agricultori au dreptul, în afara de pensie, la:
   a) tratament balnear în scopul prevenirii îmbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca;
   b) ajutor de deces.
   Art. 70. - (1) În scopul prevenirii îmbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii si pensionarii sistemului de pensii pentru agricultori au dreptul la tratament balnear o data pe an, în limitele fondurilor alocate pentru tratament balnear prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului de tratament.
   (2) Criteriile pe baza carora se acorda biletele pentru tratament balnear, precum si nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor sau, dupa caz, a pensionarilor se aproba anual de catre CNPAS.
   (3) Plata serviciilor aferente biletelor de tratament balnear se realizeaza de CNPAS.
   (4) Tratamentul balnear va fi asigurat în unitatile de tratament din proprietatea CNPAS si, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu unitati de profil.
   Art. 71. - (1) În cazul decesului asiguratului sau pensionarului agricultor, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul ori mostenitorul, în conditiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
   (2) Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decât valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul în curs.
   (3) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întretinerea sa si care nu are un drept propriu de asigurari sociale.
   (4) Se considera membru de familie, în sensul prezentei legi:
   a) sotul;
   b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati în plasament familial sau încredintati spre crestere familiei, în vârsta de pâna la 18 ani sau, daca îsi continua studiile, pâna la terminarea acestora, fara a depasi vârsta de 26 de ani;
   c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
   (5) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul prevazut la alin. (2).
   (6) Ajutorul de deces se achita în termen de 24 de ore de la solicitare, de catre casa teritoriala de pensii, în cazul pensionarului agricultor, asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
   (7) Dreptul asiguratilor la ajutorul de deces nu este conditionat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare.
   Art. 72. - Ajutorul de deces se suporta din bugetul pensiilor pentru agricultori si se acorda la cerere, pe baza certificatului de deces, la nivelul cuvenit la data decesului.
   Art. 73. - Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în termenul general de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care a survenit decesul.

CAPITOLUL VI
Departamentul de pensii pentru agricultori
   Art. 74. - Începând cu data de 1 iulie 2009, CNPAS va lua masurile necesare în vederea înfiintarii si functionarii Departamentului de pensii pentru agricultori, prevazut la art. 3 alin. (1), si a structurilor teritoriale.
   Art. 75. - Departamentul de pensii pentru agricultori se înfiinteaza la nivel de directie generala si va fi condus de un director general cu rang de înalt functionar public, numit în conditiile legii de catre presedintele CNPAS.
   Art. 76. - CNPAS elaboreaza structura organizatorica si Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului de pensii pentru agricultori, precum si a structurilor sale teritoriale, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.
   Art. 77. - Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului de pensii pentru agricultori se suporta din bugetul pensiilor pentru agricultori, în limita unui procent de 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale.
   Art. 78. - Salarizarea personalului Departamentului de pensii pentru agricultori si al structurilor teritoriale este cea aplicabila personalului din cadrul CNPAS.
   Art. 79. - În aplicarea prevederilor prezentei legi, Departamentul de pensii pentru agricultori din cadrul CNPAS îndeplineste urmatoarele atributii:
   a) îndruma si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii, precum si de catre persoanele fizice carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din prezenta lege;
   b) coordoneaza si controleaza activitatea în acest domeniu a caselor teritoriale de pensii;
   c) controleaza modul de stabilire si plata a pensiilor pentru agricultori;
   d) fundamenteaza si elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru sistemul pensiilor pentru agricultori;
   e) prezinta CNPAS rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului pensiilor pentru agricultori;
   f) publica anual raportul sau de activitate;
   g) urmareste executia veniturilor si cheltuielilor bugetului pensiilor pentru agricultori si prezinta Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetara;
   h) ia masuri, în conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului de pensii pentru agricultori, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;
   i) ia masuri, în conditiile legii, privind protectia fondurilor pentru pensiile pentru agricultori;
   j) asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul de pensii pentru agricultori;
   k) asigura evidenta la nivel national a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale pentru agricultori pe baza codului numeric personal;
   l) certifica anual stagiul de cotizare si unitatile de contributie anuala realizate la zi;
   m) asigura reprezentarea în fata instantelor judecatoresti în litigii în care este implicat ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi;
   n) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.
   Art. 80. - Realizarea atributiilor ce revin Departamentului de pensii pentru agricultori, potrivit legii, este supusa controlului Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
   Art. 81. - Modul de gestionare a fondurilor bugetare este supus controlului Curtii de Conturi.

CAPITOLUL VII
SECTIUNEA 1
Raspunderea juridica
   Art. 82. - Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
   Art. 83. - Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri si nevirarea la bugetul pensiilor pentru agricultori a contributiilor individuale lunare de asigurari sociale achitate de catre asigurati sau a contributiei mutuale a statului achitate în numele asiguratilor constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.
   Art. 84. - Completarea formularelor-tip sau a altor documente care contin informatii privind contributiile lunare individuale, achitate de catre asigurati, contributiile mutuale ale statului, achitate în numele asiguratilor, a unitatilor de contributie cu date false, având ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stagiul de cotizare, contributia sau unitatea de contributie, ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul pensiilor pentru agricultori de catre functionarul sau angajatul casei teritoriale de pensii, de catre asigurat ori de catre alta persoana, constituie infractiune de fals intelectual si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.

SECTIUNEA a 2-a
Contraventii
   Art. 85. - Constituie contraventie urmatoarele fapte:
   a) nedepunerea în termen a declaratiei de asigurare prevazute la art. 6;
   b) nedepunerea în termen a comunicarii de modificare a declaratiei de asigurare sociala sau a formularului-tip de retragere a declaratiei de asigurare sociala prevazute la art. 23 alin. (1) sau (2);
   c) nerespectarea cuantumului contributiei individuale lunare stabilite prin declaratia de asigurare sociala conform dispozitiilor art. 20 alin. (2);
   d) nerespectarea prevederilor privind obligatia anuntarii modificarilor survenite pentru acordarea pensiei.
   Art. 86. - (1) Contraventiile prevazute la art. 85 se sanctioneaza cu amenda de la 60 la 120 lei.
   (2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 85 si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre personalul împuternicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii, desemnat prin decizie a presedintelui CNPAS.
   (3) Amenzile contraventionale, aplicate conform prezentei legi, constituie venituri la bugetul de stat, potrivit legii.
   Art. 87. - Prevederile art. 85 si 86 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VIII
Jurisdictia asigurarilor sociale pentru pensiile de agricultor
   Art. 88. - Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale si curti de apel, potrivit legii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 89. - Tribunalele solutioneaza litigii privind:
   a) modul de declarare, calcul si de plata a contributiei individuale lunare de asigurari sociale pentru agricultori;
   b) modul de înregistrare în conturile individuale ale asiguratilor a sumelor reprezentând contributiile individuale lunare achitate de catre asigurati si a celor reprezentând contributia statului achitata în beneficiul asiguratilor;
   c) modul de evidenta a unitatilor de contributie;
   d) modul de evidenta si certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul de pensii pentru agricultori;
   e) deciziile de pensionare;
   f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari sociale pentru agricultori;
   g) modul de stabilire si de plata a pensiilor, a indemnizatiilor si a altor drepturi de asigurari sociale pentru agricultori;
   h) plângerile împotriva proceselor-verbale de contraventie, încheiate conform prezentei legi;
   i) alte drepturi si obligatii de asigurari sociale pentru agricultori nascute în temeiul prezentei legi.
   Art. 90. - Cererile îndreptate împotriva CNPAS sau împotriva caselor teritoriale de pensii se adreseaza instantei judecatoresti în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta reclamantul. Celelalte cereri se adreseaza instantei în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta pârâtul.
   Art. 91. - (1) Împotriva hotarârilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competenta.
   (2) Hotarârile curtilor de apel, precum si hotarârile tribunalelor, neatacate cu recurs în termen, sunt definitive si irevocabile.
   Art. 92. - Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdictia asigurarilor sociale, se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si ale Legii nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 93. - Cererile în fata oricaror organe sau instante, precum si toate actele procedurale în legatura cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligatii de asigurari sociale pentru agricultori, sunt scutite de orice fel de taxa de timbru.

CAPITOLUL IX
Dispozitii tranzitorii
   Art. 94. - (1) Între sistemul de pensii pentru agricultori si celelalte sisteme proprii de asigurari sociale se recunosc reciproc stagiile de cotizare în vederea deschiderii drepturilor de pensie pentru limita de vârsta, de invaliditate si de urmas.
   (2) În situatia prevazuta la alin. (1), pensiile în sistemul de pensii pentru agricultori se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în cadrul acestuia.
   (3) Drepturile de pensie aflate în plata la data intrarii în vigoare a prezentei legi, stabilite pentru stagiile de cotizare realizate în agricultura, se platesc în continuare prin sistemul public de pensii, conform reglementarilor proprii ale acestuia.
   Art. 95. - Stagiile de cotizare realizate în agricultura pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi vor fi valorificate la stabilirea pensiei în sistemul public de pensii conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 96. - Modelul declaratiei de asigurare si al altor documente prevazute de prezenta lege se stabileste prin decizie a presedintelui CNPAS, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL X
Dispozitii finale
   Art. 97. - (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de prestatie de asigurari sociale pentru agricultori, se recupereaza de la beneficiari în termenul general de prescriptie de 3 ani.
   (2) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recupereaza de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
   Art. 98. - (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de prestatie de asigurari sociale pentru agricultori, ca urmare a unei infractiuni savârsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, de la data primei plati a sumelor necuvenite pâna la recuperarea integrala a prejudiciului.
   (2) Sumele prevazute la alin. (1), ramase nerecuperate de la asiguratii decedati, se recupereaza de la mostenitori, în conditiile dreptului comun.
   (3) Recuperarea debitelor restante se face potrivit dispozitiilor legale privind colectarea creantelor fiscale.
   Art. 99. - Baza de date privind asiguratii sistemului de pensii pentru agricultori este proprietatea CNPAS si are caracter confidential.
   Art. 100. - Sumele care se cuvin cu titlu de prestatii stabilite potrivit prevederilor prezentei legi se întregesc la un leu în favoarea beneficiarilor, dupa deducerea eventualelor obligatii.
   Art. 101. - În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse va emite norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 102. - Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, cu exceptia prevederilor art. 74.
   Art. 103. - (1) În vederea aplicarii prevederilor prezentei legi, numarul de posturi aprobat pentru CNPAS si structurile sale teritoriale se suplimenteaza cu 200.
   (2) Pâna în anul 2012, cheltuielile necesare implementarii si administrarii sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, precum si cele cu personalul se suporta de la bugetul de stat.
   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.
   PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR p. PRESEDINTELE SENATULUI,
   BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TARACILA
   Bucuresti, 7 noiembrie 2008.
   Nr. 263.
GVAelectric.ro
>>> back ...

Copyright 2012@
Contabilitate